Karierni center Univerze na Primorskem
Center za vseživljensko učenje in karierno orientacijo
Login
SL
Domov
print

O NAS 

V Kariernem centru Univerze na Primorskem izvajamo aktivnosti, vezane na celosten razvoj kariere študentov in diplomantov, ustrezno iskanje zaposlitve ter njihov enostavnejši prehod na trg dela.

Univerza na Primorskem je v letu 2016 v okviru »Javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, uspešno pridobila sredstva za izvajanje projekta »Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Univerze na Primorskem« iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (20 %) skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020; prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe:  10.1  Krepitev  enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju,  izpopolnjevanje  znanj,  spretnosti in  kompetenc  delovne  sile  ter spodbujanje  prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Operacija se bo izvajala v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (V nadaljevanju: KRZS) in v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) ob upoštevanju sedeža upravičenca, ki bo izvajal operacijo. Način delitve sredstev po kohezijskih regijah: KRZS (67%) in KRVS (33%). Projekt traja od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na povezavi: http://www.eu.skladi.si.

 

V sklopu Kariernega centra UP za bodoče študente, študente in diplomante Univerze na Primorskem tekom celotnega leta organiziramo:

  • Skupinska in individualna karierna svetovanja.
  • Delavnice o pridobivanju raznih kariernih spretnosti.
  • Obiske in predstavitve delovnih okolij.
  • Karierne dneve, namenjene opravljanju hitrih razgovorov z delodajalci o možnostih sodelovanja.
  • Stik s podjetniškim podpornim okoljem Univerze na Primorskem.
  • Zaposlitveni portal ZaposliSE/ZaposliME